Budowa Kościoła


Wizualizacje Świątyni.
Wizualizacja Świątyni

Podstawy prawne do odliczenia darowizn na cele kultu religijnego:

  • dla osób prawnych: art. 18 pkt 1 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. /tekst jednolity Dz.U. z 2011r., nr 74, poz. 397 ze zm./
  • dla osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. /tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 361 ze zm./.

Pamiętamy, że kwoty darowizny odliczamy od dochodu tj. przychód minus koszty uzyskania. Odliczenie przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika będącego osobą fizyczną i 10% dochodu podatnika będącego osobą prawną.

Przykład
Osoba zatrudniona na umowę o pracę osiągająca roczne przychody w kwocie 30 000,00 zł (co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 2 500, 00 zł brutto) i ponosząca standardowe koszty z umowy o pracę , od uzyskanego dochodu 30 000,00 zł - 1 335,00 zł (tj. przychód - koszty uzyskania)= 28 665,00 zł, może maksymalnie odliczyć 6% tej kwoty czyli 1 719,90 zł. W konsekwencji podatek obliczany według pierwszego stopnia skali podatkowej (18%) może obniżyć się maksymalnie o kwotę 18% z 6% dochodu danej osoby (w naszym przykładzie 1 719,90 * 18%=309,58 zł), a dochód to kwota brutto wynagrodzenia po obniżeniu jej o koszty uzyskania przychodów, w celu obliczenia dochodu nie podlegają odliczeniu ulgi oraz składki ZUS.