Ofiary na kościół i odliczenia podatkowe

Wszelkie prace przy budowie kościoła finansowane są z ofiar składanych przez wiernych. Jest to praktycznie jedyne źródło finansowania. Ofiary można składać w następujących formach:

 1. Przekazując gotówkę w kopercie (bezpośrednio Księdzu Proboszczowi z napisem „Ofiara na budowę kościoła”). Na kopercie proszę napisać dane ofiarodawcy: imię (imiona) i nazwisko oraz adres.
 2. Co trzy miesiące, osoby uprawnione przez Księdza Proboszcza zbierają dobrowolne ofiary od Parafian. Należy wówczas na liście wpisać kwotę wpłaty, złożyć swój podpis i przekazać ją osobie uprawnionej.
 3. Wpłacając na konto parafialne z dopiskiem: „na budowę kościoła”. Proszę również o podanie swojego adresu zamieszkania w parafii w przypadku, gdy jest on różny od adresu właściciela konta.

 

Numer konta parafii:

Santander Bank Polska S.A.
73 1500 1520 1215 2008 2368 0000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Miłosiernego w Turce (Os. Borek),
ul. Malinowa 3,
20-258 Lublin 62

 

DAROWIZNA NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA OD OSÓB PRAWNYCH

Kwota darowizn u osób prawnych może stanowić 10% ich dochodu (art. 18 pkt 1 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

OSOBY PRAWNE

Do najważniejszych z nich należą:

 • spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych):
  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółdzielnia (Prawo spółdzielcze),
 • przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych),
 • jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),
 • kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne – diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań),
 • wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • fundacja (ustawa o fundacjach),
 • państwowa lub samorządowa instytucja kultury, (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
 • jednostka badawczo-rozwojowa (ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych),
 • partia polityczna (ustawa o partiach politycznych),
 • stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach),
 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej),
 • związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).

 

DAROWIZNY NA CELE KOŚCIELNE

Darowizny przekazywane na rzecz kościołów dzielimy na dwie grupy.

 1. Na cele kultu religijnego (potocznie na Kościół)
 2. Na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.

Darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu podatnika. WAŻNE: – kwota 6% obejmuje darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze – darowizny te mogą wynosić 100% osiągniętego dochodu przez podatnika.
A zatem:
przelew „ na budowę kościoła” – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu,
przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” – bez ograniczeń, nie więcej niż osiągnięty dochód.
Darowizny pieniężne muszą być dokonane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego, z podaniem celu darowizny, danych identyfikujących obdarowanego, tj. jego nazwę i adres.
Darowizny mogą być także dokonywane w naturze, np. materiały na budowę kościoła. Wartość umowy darowizny określa się w umowie, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen wolnorynkowych.
Wymagane dokumenty:

 1. wartość darowizny,
 2. wartość odliczenia.

Powyższe dane podatnik wpisuje do formularza PIT/O w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny. Darczyńca musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy lub umowę darowizny w przypadku dokonania darowizny w naturze.
W przypadku darowizn na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła, obdarowany (np. parafia) winna przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru, oraz w okresie dwóch lat od odbioru darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Ani pokwitowania, ani sprawozdania nie dołącza się do PIT/O. Dokumenty te są konieczne w razie kontroli podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 i. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

 

 

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!